CARA MENASIHATI PEMIMPIN

1. Definisi Nasihat

Nasihat secara etimologi berasal dari kata nashaha yang berarti khalasa yaitu murni. Adapun nasihat menurut Abu Amr bin Salah adalah menghendaki suatu kebaikan untuk orang lain dengan cara ikhlas baik berupa tindakan atau kehendak
2 Pentingnya Nasihat

Dalam pandangan Islam, nasihat adalah pilar agama yang sangat penting dan penyanggah kebenaran yang paling fundamental sehingga Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, dari Tamim Ad Dary bahwasannya Nabi bersabda,


"Agama adalah Nasihat" 


Kami bertanya,


"Untuk siapa..?"


Baginda bersabda,

"Untuk Allah, KitabNya, RasulNya dan para pemimpin kaum muslimin serta seluruh Umat Islam"

(HR Muslim dan An-Nasa'i )
3. Nasihat kepada pemimpin

Nasihat terhadap pemimpin adalah permasalahan yang jarang mendapat penjelasan secara baik sesuai dengan asas hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sebagian orang terkadang kurang profesional dan tidak terpuji dalam mengoreksi kekurangan sikap para pemimpin bahkan melanggar kaedah-kaedah dasar islam dalam menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar terdapar para pemimpin, di antara mereka menempuh cara demo, membuat makar politik sehingga tidak jarang menimbulkan kekacauan dan keresahan dan sebagian yang lainnya menempuh cara terorisme.


Menasihati pemimpin termasuk perkara yang paling diredhai Allah sebagaimana sabda Nabi SAW, 

"Sesungguhnya Allah rela terhadap tiga perkara dan benci terhadap tiga perkara ; Dia rela apabila kalian menyembahNya, perpegang teguh terhadap tali Allah dan meNasihati para pemimpin. Dan Allah benci terha-dap pembicaraan sia-sia, menghambur-hamburkan harta dan banyak pertanya"
4. Subtansi Nasihat kepada Pemimpin

Nasihat terhadap para pemimpin berarti membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, mentaati mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka dengan cara lembut dan sopan terhadap hak-hak rakyat dan tidak melakukan pemberontakan.


Imam Nawawi berkata bahwa menasihati para pemimpin bererti menolong mereka untuk menjalankan kebenaran, mentaati mereka dalam kebaikan, mengingatkan mereka dengan lemah lembut terhadap kesalahan yang mereka berbuat, memperingatkan kelalaian mereka terhadap hak-hak kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan dan membantu untuk menciptakan stabiliti negara.


Imam Al Khaththaby berkata bahawa termasuk nasihat terhadap pemimpin adalah shalat berjamaah di belakang mereka, jihad bersama mereka, membayar zakat kepada mereka, tidak keluar dari mentaati mereka tatkala terjadi penyelewengan dan kedhaliman, tidak memuji secara dusta dan selalu mendo'akan kebaikan untuk mereka.


Dan nasihat yang paling penting adalah mendatangi mereka dalam rangka untuk menyampaikan kekurangan dan keperluan umat serta menjelaskan kelemahan para pejabat khususnya hal-hal yang berdampak negatif bagi umat. Mengingatkan agar takut kepada Allah dan hari akhirat, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan melarang tentang kemungkaran serta mendorong mereka agar hidup seder-hana dan wara'.
5. Macam-macam pemimpin 

Para pemimpin kaum muslimin terbagi menjadi dua :

  1. Pemimpin fajir atau jahat
    Pemimpin yang fajir atau jahat yaitu pemimpin yang hanya bercita-cita terhadap kekuasaan belaka, perbuatan mereka tidak pernah sepi dari penganiayaan dan kezaliman dan tidak segan-segan melibas siapa saja yang mencuba untuk menggoyahkan kekuasaannya meskipun dia melanggar syari'at. Tidak adil dalam memberikan hak-hak umat serta boros terhadap harta negara.


    Pemimpin yang adil lagi bijaksana. Pemimpin yang adil lagi bijaksana ertinya selalu mendahulukan kebenaran dan kepentingan umum, sungguh-sungguh dalam menerapkan syariat Islam dan sangat adil lagi bijaksana dalam memberikan hak-hak umat serta hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta negara. 
6. Faktor penyebab rosaknya para pemimpin

Lemahnya pengamalan prinsip agama. Senang mengikuti hawa nafsu dan kesenangan dunia belaka. Sikap kolusi dan nepotisme yang berlebihan. Teman dan penasihat kepercayaan yang tidak baik atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pembantu kepercayaan. Menyerahkan kekuasaan dan jabatan kepada orang-orang yang tidak berjiwa patriot dan ihklas. Diktator dalam mengendalikan kekuasaan. Tekanan internasional terhadap para pemimpin Islam. Terpengaruh dengan sistim negara-negara kafir dan meninggalkan sistim Islam.
7. Cara Menasihati Pemimpin

Islam memiliki etika tersendiri dalam menasihati para pemimpin bahkan mempunyai kaidah-kaidah dasar yang tidak boleh dilecehkan sebab pemimpin tidak sama dengan rakyat. Apabila menasihati kaum muslimin secara umum perlu memakai kaedah dan etika, maka menasihati para pemimpin lebih perlu memperhatikan kaedah dan etikanya.


Dari Hisyam Ibnu Hakam meriwayatkan bahAwa Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi nasihatilah dia di tempat yang sepi, jika menerima nasihat itu, maka sangat baik dan bila tidak menerimanya, maka kamu telah menyampaikan kewajiban Nasihat kepadanya"
(HR Imam Ahmad)


Sangat tidak bijaksana mengoreksi kekeliruan para pemimpin lewat mimbar atau tempat-tempat umum sehingga menimbulkan banyak fitnah. Seharusnya menasihati para pemimpin dengan cara lemah lembut dan di tempat yang rahasia sebagaimana yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid tatkala menasihati Uthman bin 'Affan bukan dengan cara mencaci-maki mereka di tempat umum atau mimbar.


Imam Ibnu Hajar berkata bahwa Usamah telah menasihati 'Uthman bin 'Affan dengan cara yang sangat bijak-sana dan beretika tanpa menimbulkan fitnah dan keresahan.


Imam Syafi'i berkata bahwa barang-siapa yang menasihati temannya dengan rahsia, maka dia telah menasihati dan menghiasainya dan barang-siapa yang menasihatinya dengan terang-terangan, maka dia telah mempermalukan dan merusaknya.


Imam Al Fudhail bin 'Iyadh berkata,


"Orang mukmin menasihati dengan cara rahsia dan orang jahat menasihati dengan cara melecehkan dan memaki-maki"8. Bersabar terhadap pemimpin yang zalim 

Barangsiapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menasihati pemimpin yang zalim, maka sebaiknya berdiam diri dan bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

"Barangsiapa yang mendapatkan dari pemimpin sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hendaklah bersabar, sesungguhnya barangsiapa yang keluar dari pemimpin, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah"
(HR Al-Bukhari)


Abdullah Ibnu Abbas berkata,

"Pemimpin adalah ujian bagi kalian, apabila mereka bersikap adil, maka dia mendapat pahala dan kamu harus bersyukur dan apabila dia zhalim, maka dia mendapatkan siksa dan kamu harus bersabar."

Imam Nawawi berkata,

"Barangsiapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin tidak berdosa kecuali dia menunjukkan sikap rela, setuju atau mengikuti kemungkaran tersebut."
9. Bekal bagi orang yang menasihati pemimpin

Ikhlas dalam memberi nasihat Nabi Muhammad bersabda kepada Abdullah bin Amr,

"Wahai Abdullah bin Amr jika kamu berperang dengan sabar dan ikhlas, maka Allah akan membangkitkan kamu, sebagai orang yang sabar dan ikhlas dan jika kamu berperang kerana riya', maka Allah akan membangkitkan kamu sebagai orang riya dan ingin dipuji"
(HR Abu Daud)Imam Ibnu Nahhas berkata,

"Orang yang menasihati pemimpin hendaknya mendahulukan sikap ikhlas untuk mencari redha Allah. Barangsiapa yang mendekati pemimpin untuk mencari pengaruh atau jabatan atau pujian maka dia telah berbuat kesalahan yang besar dan melakukan perbutan sia-sia. Menjauhi segala macam cita-cita peribadi. Seorang yang menasihati pemimpin sebaiknya meninggalkan segala tujuan dan keinginan peribadi untuk mendapatkan sesuatu dari pemimpin atau penguasa. Para ulama salaf telah banyak memberi contoh dan suri tauladan, seperti Sufyan Atsaury, beliau sering menolak pemberian para penguasa khawatir bila pemberian tersebut menghalanginya untuk mengingkari kemungkaran. Mendahulukan sikap kejujuran dan keberanian Seorang yang ingin menasihati pemimpin atau penguasa hendaknya bersikap jujur dan pemberani sebagaimana sabda Nabi : "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang dhalim"
(HR Abu Daud)


Berdoa kepada Allah dengan doa-doa ma'tsur Dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata,

"Jika kamu mendatangi penguasa yang kejam, maka berdoalah, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi seru semua makhluqNya, Allah Maha Tinggi dari semua yang saya takutkan dan khawatirkan. Saya berlindung kepada Allah yang tiada Tuhan yang haq selainNya, Dialah yang menahan langit yang tujuh sehingga tidak jatuh ke bumi dengan izin-Nya dari kejahatan hamba-Mu dan para pengikutnya, bala tentaranya dan para pendukungnya baik dari jin atau manusia. Ya Allah jadilah Engkau pedampingku dari kejahatan mereka, Maha Tinggi kekuasaan Allah dan Maha Agung serta Maha Berkah Nama-Nya tiada Tuhan selain Engkau" (Dibaca tiga kali)
(HR Ibnu Abu Syaibah)Demikian sekilas penjelasan tentang kaedah dan etika dalam Fiqih Nasihat khususnya nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin.Rujukan :

  1. Haqiqatul Amr bil Ma'ruf Wa Nahi 'anil Mungkar, Dr. Hamd bin Nasir Al Ammar

  2. Fiqih Nasihat, Fariq Qasim

Terima Kasih Kerana Sudi Membaca Post Saya

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...